چگونگی انجام ورزش

چگونگی انجام ورزش بنابه توصیه‌های طب قدیم:

در باب چگونگی انجام ورزش بایستی بگوییم که: قبل از ورزش حتماً مالش و ماساژ و نرمش داشته باشید.

ورزش را به تدریج شروع کنید.

در حرکات ورزشی‌تان حتماً و حتماً تنوّع داشته باشید.

ادامه مطلب