دستورات و پرهیزات در شب چلّه و یلدا

پدرانِ ما عقیده داشتند که اگر زمستان را با میوهٔ سرد شروع کنیم، دیگر در طول زمستان احساس سرما نمیکنیم. این را وقتی به هنگام کودکی، برف‌بازی میکردیم، کاملاً لمس میکردیم. ابتدا که به برف دست میزدیم، از سرما می‌لرزیدیم، اما بعد از مدتی، دستمان گرم میشد و عادت میکردیم و دیگر احساس سرما و یخ‌زدنی در برف‌بازیمان نبود.

ادامه مطلب