مزاج فصل پاییز

مزاج پاییز

مزاج پاییز مخالف خون است و به پیدایش خون کمک نمی کند؛ از آنجا که تابستان قبلاً مقداری از خون را تحلیل برده و تقلیل داده است، خون در پاییز بسیار کاهش می یابد. در این فصل زردآب و سودا زیاد می شوند؛ زردآب از تابستان باقی مانده و سودا در تابستان خاکستر شده است. اوایل پاییز با مزاج پیران تا اندازه ای سازگار است و اواخر پاییز به پیران سخت آسیب می رساند.
مزاج این فصل سرد و خشک است.

ادامه مطلب