پاغازه قاز آیاغی آطریلال

گیاه قاز آیاغی و یا آطریلال:

قاز آیاغی و یا آطریلال:

مرحوم دهخدا در ذیل لغت آطریلال این ایضاحات را آورده است: دوایی است که تخمش نافع برص است. لفظ مذکور مفرس از زبان بربری است و در عربی حشیشه‌البرص نامیده میشود (فرهنگ نظام) رجل الغراب. قاز آیاغی. آطریلال. (ناظم الاطباء) و در ذیل آطریلال آرد: مأخوذ از یونانی، گیاهی معمول در طب که قازی آغی (قاز یاغی) گویند، یعنی پنجه‌ی غاز، چه نورسته‌ی این گیاه شبیه به پنجه‌ی غاز است و یکی از اجزای سیزی صحرایی میباشد و چون از نورسته ٔ قازیاغی و گندنا، پلو سازند غذای بسیار نیکو و گوارایی حاصل میشود و نیز آش ماست قازیاغی از آش های بسیار لذیذ است . (ناظم الاطباء).

ادامه مطلب