عصبانیت با بدن چه می‌کند

وقتی عصبانی ميشويم چه اتفاقی برای بدنمان می افتد؟
عصبانی نشويد تا سكته نكنيد!
عصبانی نشويد برای قلبتان خوب نيست
و راه های پيشنهادی كنترل عصبانيت راببینید