شکرک زدن عسل

دلیل شکرک زدن عسل

دلیل شکرک زدن عسل:

عوامل مختلفی سبب تسریع شکرک زدن در عسل می شوند. یکی از این عوامل مقدار رطوبت عسل است. هر چه مقدار آب موجود در عسل و درصد رطوبت آن پایین تر باشد، شکرک زدن به تأخیر می افتد.

ادامه مطلب