تدابیر فصل زمستان

تدابیر فصل زمستان

مزاج و تدابیر تندرستی فصل زمستان:

1- مزاج فصل زمستان سرد و خشک است.

2- ورزش بیشتر نسبت به فصول دیگر مخصوصاً در پایان روز.

3- خواب مناسب با استفاده از رواندازهای گرم و پوشاندن سر در هنگام خواب و پرهیز از خواب روز.

ادامه مطلب