نوشیدنی

قهوه

قهوه

از قهوه چه میدانید

در رسالۀ افیونیه حکیم میرعمادالدین محمود شیرازی قهوه را سرد و خشک در درجۀ دوم گفته است.

میرزا قاضی گفته است : که سردی آن به سر حدد ضرر رساندن نمی رسد و بین سردی و خشکی آن تساوی است.
حکیم سالک الدین یزدی گفته است: برودت و سردی آن در اول درجه دوم است و خشکی آن درسوم است. (چرا که افراط آن یبوست دماغ و بی خوابی و خشکی مزاج می آورد.)

شیخ داوود انطاکی می گوید: در اول گرم است و در دوم خشک و شایعه است که سرد و خشک است و ممکن است پوست آن گرم و مغز آن معتدل یا سرد در اول باشد و آنچه که باعث می شود فکر کنیم سرد است عفوصت وگس بودن آن است و تجربه مشخص شده است که جهت خشک گردانیدن رطوبات و سرفه های بلغمی و ادرار و آب ریزش بینی مفید است, که همگی به دلیل گرم خشک بودن است.

حکیم میر محمد مومن در تحفه گفته است :
در گرمی معتدل و خشکی بر آن غالب است و قشر آن گرم تر و خشک بر از آن است.
حکیم عقیلی خراسانی نیز در مورد مزاج قهوه گفته است: مرکب القوی است. خصوصاً تازه آن . چرا که دارای دو جزءِ می باشد. یکی لطیف گرم و تر ودیگری کثیف سرد وخشک. اگر تازه تر باشد آن جزو اول یعنی گرمی و تری غالب است و اگر کهنه گردد به تدریج کم و زایل می شود.
و اگر قهوه را بریان کنند. گرمی و تری آن زایل می گردد و در نهایت تازۀ آن خصوصاًَ قشر خام آن گرم و خشک است و کهنۀ آن خصوصاً بریان آن سرد و خشک است و هر چه کهنه تر شود و بریان گردد. سردی و خشکی آن بیشتر می شود.

افعال و خواص : نوشیدن آب پختۀ قهوه باز کنندۀ گرفتگی ها است به دلیل آنکه پادزهر است و مسکن دردها و به جریان در آمدن و غلیان خون می گردد و تندی و گزیدگی صفرا و سودا و سوخته شدن آنها را از بین می برد.
علاوه بر آن رقیق کننده و صاف کننده اخلاط است و غلظت آنها را از بین می برد. و بنابر این در تب های دموی و صفرایی و سودایی خصوصاً در ابتدا و پس از حصبه و آبله و ربع مفید است و یرقان را نیز سودمند است .
قهوه ملین طبع است و جاری کنندۀ ادرار و خشک کنندۀ رطوبات است و به جهت سرفه بلغمی و آب ریزش بینی و رفع ماندگی و خستگی مفید است.
قهوه معده را تقویت می کند و انواع سردردها و آماس های چشم (رمد) را از بین می برد. و مانع صعود بخارها به مغز است. بعضی گفته اند قهوه برای بواسیر نیز مفید است.

ضماد قهوه و عسل: جهت شکستگی عضو در رفته کار برد دارد.

جوشانده قهوه با عسل: جهت سرفه های گرم و تر استفاده می شود. و سرفۀ بلغمی و آب ریزش ها و رخوت و تنبلی معده را با خشک کردن رطوبات آن و صعود بخارات آن به دماغ التیام می بخشد.

نیم بریان کردن قهوه : اسهال و پرخوابی و تشنگی و صبر بر بی خوابی و تشنگی درمان می کند بدون آنکه آزاری به شخص برسد و طبعش دگرگون شود در ضمن ماندگی ، رخوت و سستی در سفرها و حرکات و کارهای سخت را از بین می برد.

مضرت قهوه: گفته اند سردرد می آورد، لاغر می کند و باعث بیداری و زرد شدن چهره و کم شدن قدرت باه می گردد.منی را کاهش می دهد و خفقان قولنج ، نفخ، مالیخولیا، کابوس می آوردو دستگاه تنفس را خشک می کند.
در ضمن بواسیر آورده و بارد المزاجان (سرد مزاجان) که اخلاط فاسده در آنها غلبه دارد برایشان بسیار مضر است.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *